Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Nordre gate i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av E. C. Dahls eiendom har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20 i Trondheim kommune.

Utgangspunkt for prosjektene har vært å undersøke mulighetene for å etablere flere boliger i Midtbyen i en eksisterende bebyggelse. Det er mange forretningsgårder i Midtbyen fra 1900-tallet som er bygget i 4 etasjer med flate tak som har potensiale for utbygging – boligene på taket av Byhaven er et eksempel. I konseptet ligger det også en tanke om at deler av disse bygningene kan konverteres til boliger. Det gjelder i hovedsak de øvre etasjene. Begge prosjektene foreslår at det etablerer ny bebyggelse i inntil to etasjer på taket av eksisterende 4. etasje.

Det ble avholdt oppstartsmøtet med byplankontoret 22.8.2017. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 12.11.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Planomriss             1:1000
2. Oversiktskart         1:5000

Publisert
Kategorisert som Nyheter