Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granåsvegen 3, Trondheim

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Granåsvegen 3 AS har igangsatt detaljregulering av  G/B.Nr. 51/238, Granåsvegen 3.

Området er regulert til blandet formål industri/kontor/forretninger (r1174f, vedtatt i 1998). I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bruk av tomta til boligformål, med 18-25 leiligheter. Eksisterende kontorbygning vil bygges om og påbygges, og utearealene vil opparbeides til uteopphold, trafikkareal, parkering og renovasjon.

Gjeldende reguleringsplan regulerer inn felles adkomstveg for nærområdet, som passerer over Granåsvegen 3 og fortsetter rundt Granåsvegen 9. Når det nå reguleres på nytt i området, vil flere trafikkløsninger utredes og vurderes. Én mulighet er at dagens trafikkmønster videreføres, en annen er at vegen sperres på Granåsvegen 3 og at det i stedet reguleres inn snuareal sør for stenging.

Det varsles oppstart for et større område enn det som er tiltenkt fysiske inngrep. Dette for å sikre adkomst og trafikksikkerhet for nærområdet, i tilfelle det blir aktuelt med trafikksikkerhetstiltak eller endring av trafikkmønster. Endelig planavgrensing vil følge av innspill, utredninger og vurderinger i planprosessen.

Det vil bli vurdert å regulere areal for ny felles adkomst med fortau til Granåsvegen 1 og 3  fra Teglverket, samt å fastsette i plan eksisterende adkomst til Granåsvegen. Det varsles også oppstart for arealet mellom Granåsvegen 1 og 9 som i dag er åpent, og deler av åpent areal på Granåsvegen 5. Berørte tomter er G/B.Nr. 51/2, 51/17, 51/44, 51/155,51/168, 51/169, 51/237, 51/239, 51/243, 51/249, 51/252 og 51/305.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 15.6.2017.

Innspilll til eller spørsmål om planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS ved Tormod Osen, på telefon 9023 4976 eller epost tormod@plan.no. Frist for innspill settes til 1.11.2017.

Vedlegg:

  1. Tilbakemelding fra Trondheim kommune etter oppstartsmøte
  2. Planomriss 1_1000
  3. oversiktskart

 

Publisert
Kategorisert som Nyheter