Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Planomriss-1_4-000-rev

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune.

Planområdet for gjeldende plan omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/73, 205, 207 og 244, eid av Nordland fylkeskommune, gnr/bnr. 18/37, 54, 232, 361, 391 og 539 eid av Vestvågøy kommune, vegareal i 18/576, 40/108 og 144/1. I tillegg kommer den private eiendommen gnr/bnr. 18/206. Selve endringen omfatter kun gnr/bnr. 18/73 og 18/539.

Gjeldende reguleringsplan for området er Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen, planID: 1860 2013 05,  vedtatt 24.2.2015 og  sist revidert 5.12.2016.
Eksisterende plan skal endres og tilpasses slik at nødvendige utbygging for byggfag kan gjennomføres. Det gjøres ikke endringer på regulerte avkjørsler eller kjøremønster.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 15.11.2017.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS
Fjordgata 50, 7010 Trondheim
ved Siri Monkan
tlf: 947 90 171
e-post: siri@plan.no

Informasjon er også lagt ut på www.vestvagoy.kommune.no

1. Planomriss 1_4 000
2. Oversiktskart 1_20 000
3. Illustrasjonr av utbygginsalternativer
4. Plankart gjeldende regulering
5. Reguleringsberstemmelser
6. Referat fra oppstartmøte