Varsel om oppstart for Gamle Oslovei 1 m. fl.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gamle Oslovei 1. m. fl. 

Varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Gamle Oslovei 1. m. fl. Planområdet er ikke endelig, men vil i største utstrekning omfatte eiendommene GNR/BNR 425/2, 425/5, 425/4, 425/6, 425/391, 425/8, 425/83, 425/9, 425/89, 425/11, 425/552, 425/13, 425/179, samt vegareal. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av forretning-, service- og boligformål.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 22.03.2013.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Ane Tinmannsvik tlf.: 73 53 62 27 eller e-post: ane@plan.no.

 

Last ned kartutsnitt med planomriss

Publisert
Kategorisert som Nyheter