Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Ola Setroms veg Utvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 2,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 104/877, 104/876 og 104/878 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsler, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr inkludert: 104/873, 104/41, 104/1824 og 104/875. Det totale planområdet kan bli redusert før innsending. Det kan også bli behov for mindre justeringer av planområdet langs eksisterende veiareal.

Gjeldende reguleringsplaner for området er r1192a, g og h. Det er bestemmelsene til r1192a som er gjeldene. Området er regulert til boligformål, ifølge bestemmelsene kan det bebygges med boligbebyggelse med frittliggende småhus i en etasje, evt. med sokkel. Foreslått utbygging vil være i strid med gjeldende regulering.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 104/876 og 104/877 med leilighetsbygg, og gnr/bnr 104/878 til parkeringsareal. Leilighetsbygget vil være i tre etasjer pluss sokkeletasje som ligger innfelt i terrenget. Planområdet er i dag ubebygde boligtomter, tomt med garasje og felles parkeringsareal og tilstøtende trafikkareal. Nærområdet er boligtomter og trafikkareal.

Det ble avholdt oppstartsmøte med byplankontoret 11.02.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 06.05.2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Lise Fagervold tlf.: 984 76 381 eller e-post: lise@plan.no.

Vedlegg:
1. Planomriss             1:500
2. Oversiktskart         1:5000
3. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøtet
4. Tegningspakke