Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Mellomila 81 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Mellomila 78-81 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Mellomila 81 i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 3.4 daa stort og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 417/100, 1, 5, 6 og 95 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for å vurdere avkjørsler, tilkomst og frisikt er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 417/7, 84, 63, 132, 109, 98, 106 og 111 i varselet.

Gjeldende reguleringsplan er Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22 (r20150044). Området er regulert til boligformål, uteoppholdsareal og parkeringskjeller. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 417/100 med leilighetsbygg, tilhørende parkeringskjeller og uteareal. Planområdet består i dag bestående av kontorbebyggelse/lager, og parkeringsareal.   

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 29.04.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og man konkluderte med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 08.12.2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Martha Kvalheim tlf.: 916 36 611 eller e-post: martha@plan.no.

Publisert
Kategorisert som Nyheter