Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Furuvegen 21b, Trondheim

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Nistu holding AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Furuvegen 21b i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 17/52, 58, 177, 208, 340, 605, 933 og 934. Gjeldende reguleringsplan er r228z, vedtatt 28.4.1988. Furuvegen 21b er her avsatt til bolig.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomta med rekkehus, samt å rydde opp i adkomst- og tomteforhold innenfor planområdet.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 21. mai 2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS ved Tormod Osen
tlf: 902 34 976
e-post: tormod@plan.no

 

Vedlegg:

Planomriss 1:500

Oversiktskart 1:5000

Publisert
Kategorisert som Nyheter