Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Kongens gate 43, gnr/bnr. 403/204 og 403/166, i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Stiftsstaden AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan gor Kongens gate 43. Planområdet omfatter eiendommene gnr.bnr. 403/204 og 403/166 i Trondheim kommune.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig/forretning/kontor.

Kommunen har i brev, datert 28.10.1014, avgjort at saken ikke faller inn under forskriften om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 2.12.2014.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan       Tlf .: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no


Publisert
Kategorisert som Nyheter