Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, i tett samarbeid med Skibnes arkitekter AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune, på vegne av Godhavn AS.

Formålet med planforslaget er å fortette eksisterende boligtomter langs Havstadvegen. Med planforslaget ønsker man å regulere området til boligformål med parkering under bakken. Utbyggingen forutsetter at eksisterende bolig i Bukkvollan 1 rives.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 7,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr. 96/24, 408, og 418 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for adkomst, avkjørsel, frisikt, mulig utvidelse av offentlig fortau og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 96/407, 417, 419, 428, 429, 478, 97/1065, 424/305 og 425/25. Dersom nærmere utredninger viser at dette arealet ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Området er regulert til boligområde i plan for «Småhusområde på Bukkvollan» (r1006i). Planforslaget avviker fra regulert tetthet i gjeldende plan, som viser plassering og etasjer for eneboliger i planområdet.

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 26.1.2022. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 26.1.2022. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. I oppstartmøtet ble det presentert en løsning med leilighetsbygg og tomannsboliger. På bakgrunn av tilbakemeldingene i, og i etterkant av, oppstartmøtet jobbes det nå videre med en tatt/lav struktur på tomta. Etter varsel om oppstart skal materialet bearbeides videre for å imøtekomme innspill fra kommunen og øvrige høringsparter.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 24.04.2022.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte

Illustrasjonsplan – underlag til oppstartmøtet

Tegningspakke – underlag til oppstartmøtet

ROS-Sjekkliste

Oversiktskart 1:5000

Planomriss 1:1000

Planinitiativ – underlag til oppstartmøte

Publisert
Kategorisert som Nyheter