Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bryns vei 13 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av ETN Holding AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bryns vei 13 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 421/209 med leilighetsbygg. Tomta er i dag bebygd med et bolighus og garasje. Bebyggelsen planlegges utført som moderne stedstilpassede byvillaer med sokkel, to boligetasjer samt boliger i loftsetasje med bratt takvinkel. Ny bebyggelse plasseres parallelt med gata, som bebyggelsen for øvrig.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,1 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr. 421/209, som planlegges regulert til boligformål. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr inkludert: 421/207 210, 213, 264 og 272. Dersom nærmere utredninger viser at dette arealet ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Gjeldende reguleringsplaner for området er r307, vedtatt i 1932. Det er vist bebyggelse på tomta, men dette samsvarer ikke med dagens bebyggelse. Vegarealet i front av tomta er regulert i r580a, vedtatt i 1962. Der er Bryns veg regulert som gjennomgående til Byåsveien. Området er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Steinberget ligger under hensynsonen Bevaring kulturmiljø. Planforslaget er i tråd med formål i gjeldende plan, men det planlegges fortetting og ombygging i et område med bevaringshensyn.

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avhold 5.2.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 22.08.2021. PLAN har ferieavvikling i uke 28,29 o g 30, men er tilgjengelig for å svare på spørsmål etter ferien. 

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Oddmund Engh: 917 69 560 eller e-post oddmund@plan.no

Publisert
Kategorisert som Nyheter