Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Anton Bergs veg 56 i Trondheim kommune

Vedlegg 1
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Maison Eiendom AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Anton Bergs veg 56. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 194/406 og 194/525 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å fortette dagens gårdstomt (Vårum Gård) med 12 boliger i to etasjer med takterrasse. Det skal legges til rette for parkering under bakken, med adkomst fra sørøst. Dagens terreng beholdes på eiendommen, og kjeller bygges under dette.

Kommunen har i brev, datert 4.12.15, avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 6.7.2011, med tilbakemelding om å gjøre en geoteknisk vurdering før det ble anmodet om nytt oppstartsmøte med kommune. Det er nå foretatt en geoteknisk vurdering og resultatene indikerer at man kan gå videre med planprosessen (rapporten sendes ut vet etterspørsel).

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.1.2015.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.:         947 90 171 eller e-post: siri@plan.no

Vedlegg 1. Planomriss 1_1000
Vedlegg 2. Oversiktskart 1_5000

Publisert
Kategorisert som Nyheter