Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt i Nessabakkan og det er inkludert rikelige områder i sjø som ikke vil utnyttes i sin helhet, men hvor adkomst med båt kan påvirkes.

Bakgrunnen for planarbeidet er skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som legger opp til at området bygges ut med leiligheter og utleieenheter. 

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel  er området avsatt til havn og kombinert formål for bebyggelse og anlegg.

Det ble avholdt oppstartmøte med kommunen 30.8.2019, kommunen har i brev av 11.9.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Grunnlaget for planarbeidet er et skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som er vedlagt i lista under.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 8. november 2019.  

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter ved:

Siri Monkan  telefon: 947 90 171, eller på epost: siri@plan.no. 

 

Planens begrensning

Ansnes Havn  Skisser

Referat oppstartmøte

 

Publisert
Kategorisert som Nyheter