Varsel om oppstart av planarbeid – Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nytt Hjem Eiendomsutvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 104/ 212, 213 og 791. Planområdet er i dag bebygd med bolighus og garasjer. Planforslaget innebærer fortetting med tre kjedede eneboliger mellom dagens eneboliger. Krav til parkering og uterom planlegges iht. Kommuneplanens arealdel.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 4,9 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr. 104/212, 213 og 791 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 104/141, 142, 214, 216, 621 og 2340. Dersom nærmere utredninger viser at dette arealet ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Gjeldende detaljregulering for eiendommen r105a, hvor eiendommene er avsatt til boligformål. I tillegg er det regulert en veg over eiendommen, slik at Olav Aukrusts veg kan bygges gjennomgående til Olav Duuns veg. Vegen er ikke bygget, og planforslaget regulerer bort denne gjennomkjøringen. Kommunen har stilt krav om at det etableres en kobling for gående som erstatning for den bortregulerte vegen.

I gjeldende plans bestemmelser angis det type bebyggelse, antall etasjer og plassering av bygg. Planforslaget avviker fra formål og bestemmelser knyttet til gjeldende plan. Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 8.4.2021. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Etter varsel om oppstart skal materialet bearbeides for å imøtekomme innspill fra kommunen og øvrige høringsparter.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 30.06.2021. Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Publisert
Kategorisert som Nyheter