Varsel om oppstart av planarbeid – Nardovegen 10 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nardoveien 10 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nardovegen 10 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 68/186 til bolig og næring /offentlig/privat tjenesteyting. Eksisterende bygg på Nardovegen 10 er av eldre dato og er teknisk og energimessig utdatert. Dagens bebyggelse brukes til flere typer lettere næring. Dagens trafikksituasjon i området setter be­grensninger for bruken, da trafikkmengden ikke kan økes grunnet kapasiteten på krysset i Torbjørn Bratts veg.

Forslagsstiller ønsker å omdisponere Nardovegen 10 til bolig og næring /offentlig/privat tjenesteyting. Dagens næringsareal på tomten ønskes videreført med tilføring av boligareal. I Bystyrets behandling av reguleringsforespørsel for Nardovegen 10 ble det satt en forutsetning om at næringsareal på tomta ble videreført i samme omfang. I den videre prosessen må en vurdere hva det er fornuftig å benytte næringsarealet til, sett i lys av utvikling av området som helhet. Det er igangsatt en transformasjon fra næringsområde til studentboligområde. Ved Nardobakken 4 er et student­boligprosjekt ferdig oppført, ved Nardovegen 6 er et nytt prosjekt under oppføring, og ved Nardovegen 12-14 er SiT i gang med omregulering for studentboliger. Næringsaktivitet inneklemt i et boligområde legger begrensninger både på næringen og på tilstøtende boligareal. Forslagsstiller ønsker primært å etablere boliger for studenter. I planprosessen ønsker man, i samarbeid med Trondheim kommune, også å se på muligheten for at boligene kan være et tilbud til ukependlere eller midlertidige boliger tilknyttet forskningsmiljøet.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 12 daa, hvorav tomta som utgjør utbyggingsarealet (gnr/bnr. 68/106) utgjør ca. 6,5 daa. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. 66/1, 261 og 262, 68/129, 173, 181, 232, og 386.

Kommunen har varslet et rekkefølgekrav på separering av gående og syklende i Torbjørn Bratts veg. Kommunen har per nå ikke avsatt midler til regulering eller bygging av dette tiltaket. Ved varsel om oppstart omfatter planområdet tilstrekkelig areal for å kunne regulere dette tiltaket, fra rundkjøring over E6 i øst og fram til krysset Torbjørn Bratts veg/Nardobakken. Dersom nærmere utredninger planområdet ved varsel om oppstart ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Gjeldende detaljregulering for eiendommen er r0290, hvor eiendommene er avsatt til industri. I kommuneplanens arealdel er arealet regulert til næring. I gjeldende plan er det regulert inn en avkjørsel som er felles for Nardovegen 10 og 12. Planforslaget avviker fra formål og bestemmelser knyttet til gjeldende plan og KPA.

Det arbeides parallelt med regulering av Nardovegen 12-14, i regi av SiT. Partene har tett dialog om regulering og utbygging av området, og det planlegges samarbeid på flere tema. Planavgrensning mellom de to områdene ønsker man å tilpasse slik at formål fordeles hensiktsmessig mellom prosjektene.

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 4.5.2021. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Etter varsel om oppstart skal materialet som følger varsel om oppstart bearbeides for å imøtekomme innspill fra kommunen og øvrige høringsparter.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 15.8.2021. PLAN har ferieavvikling i uke 28,29 o g 30, men er tilgjengelig for å svare på spørsmål etter ferien. Dersom det er behov for utsatt frist grunnet ferieavvikling er det fint om dette meldes før frist for innspill går ut.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Lise Fagervold: 984 76 381 eller e-post lise@plan.no

.

Publisert
Kategorisert som Nyheter