Reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn

h_sjoside
Hommelvik sjøside

h_sjoside

Malviks kommunes utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø (TNLM) vedtok i møte den 22.04.10 å legge detaljregulering Moan og Sandfjæra område A1 og B2 ut til offentlig ettersyn.

Området B2 er i dag regulert til boligformål. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge videre for utbygginh av boliger ved sjøen av det tidligere sagbruksområdet øst for elva Homla i Hommelvik sentrum. Innenfor arealet planlegges det 270 boliger, barnehage, veg- og trafikksystem, lekeareal og friområder.

Frist for å komme med uttalelser til Malvik kommune er satt til 04.08.2010. Se Malvik kommunes hjemmeside for planforslag og kontaktinformasjon.

Publisert
Kategorisert som Nyheter