Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bryns vei 13 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av ETN Holding AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bryns vei 13 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 421/209 med leilighetsbygg. Tomta er i dag bebygd med et bolighus og garasje. Bebyggelsen planlegges utført som moderne stedstilpassede byvillaer med sokkel, to boligetasjer samt boliger i loftsetasje med bratt takvinkel. Ny bebyggelse plasseres parallelt med gata, som bebyggelsen for øvrig.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,1 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr. 421/209, som planlegges regulert til boligformål. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr inkludert: 421/207 210, 213, 264 og 272. Dersom nærmere utredninger viser at dette arealet ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Gjeldende reguleringsplaner for området er r307, vedtatt i 1932. Det er vist bebyggelse på tomta, men dette samsvarer ikke med dagens bebyggelse. Vegarealet i front av tomta er regulert i r580a, vedtatt i 1962. Der er Bryns veg regulert som gjennomgående til Byåsveien. Området er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Steinberget ligger under hensynsonen Bevaring kulturmiljø. Planforslaget er i tråd med formål i gjeldende plan, men det planlegges fortetting og ombygging i et område med bevaringshensyn.

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avhold 5.2.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 22.08.2021. PLAN har ferieavvikling i uke 28,29 o g 30, men er tilgjengelig for å svare på spørsmål etter ferien. 

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Oddmund Engh: 917 69 560 eller e-post oddmund@plan.no

Varsel om oppstart av planarbeid – Nardovegen 10 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nardoveien 10 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nardovegen 10 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 68/186 til bolig og næring /offentlig/privat tjenesteyting. Eksisterende bygg på Nardovegen 10 er av eldre dato og er teknisk og energimessig utdatert. Dagens bebyggelse brukes til flere typer lettere næring. Dagens trafikksituasjon i området setter be­grensninger for bruken, da trafikkmengden ikke kan økes grunnet kapasiteten på krysset i Torbjørn Bratts veg.

Forslagsstiller ønsker å omdisponere Nardovegen 10 til bolig og næring /offentlig/privat tjenesteyting. Dagens næringsareal på tomten ønskes videreført med tilføring av boligareal. I Bystyrets behandling av reguleringsforespørsel for Nardovegen 10 ble det satt en forutsetning om at næringsareal på tomta ble videreført i samme omfang. I den videre prosessen må en vurdere hva det er fornuftig å benytte næringsarealet til, sett i lys av utvikling av området som helhet. Det er igangsatt en transformasjon fra næringsområde til studentboligområde. Ved Nardobakken 4 er et student­boligprosjekt ferdig oppført, ved Nardovegen 6 er et nytt prosjekt under oppføring, og ved Nardovegen 12-14 er SiT i gang med omregulering for studentboliger. Næringsaktivitet inneklemt i et boligområde legger begrensninger både på næringen og på tilstøtende boligareal. Forslagsstiller ønsker primært å etablere boliger for studenter. I planprosessen ønsker man, i samarbeid med Trondheim kommune, også å se på muligheten for at boligene kan være et tilbud til ukependlere eller midlertidige boliger tilknyttet forskningsmiljøet.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 12 daa, hvorav tomta som utgjør utbyggingsarealet (gnr/bnr. 68/106) utgjør ca. 6,5 daa. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. 66/1, 261 og 262, 68/129, 173, 181, 232, og 386.

Kommunen har varslet et rekkefølgekrav på separering av gående og syklende i Torbjørn Bratts veg. Kommunen har per nå ikke avsatt midler til regulering eller bygging av dette tiltaket. Ved varsel om oppstart omfatter planområdet tilstrekkelig areal for å kunne regulere dette tiltaket, fra rundkjøring over E6 i øst og fram til krysset Torbjørn Bratts veg/Nardobakken. Dersom nærmere utredninger planområdet ved varsel om oppstart ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Gjeldende detaljregulering for eiendommen er r0290, hvor eiendommene er avsatt til industri. I kommuneplanens arealdel er arealet regulert til næring. I gjeldende plan er det regulert inn en avkjørsel som er felles for Nardovegen 10 og 12. Planforslaget avviker fra formål og bestemmelser knyttet til gjeldende plan og KPA.

Det arbeides parallelt med regulering av Nardovegen 12-14, i regi av SiT. Partene har tett dialog om regulering og utbygging av området, og det planlegges samarbeid på flere tema. Planavgrensning mellom de to områdene ønsker man å tilpasse slik at formål fordeles hensiktsmessig mellom prosjektene.

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 4.5.2021. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Etter varsel om oppstart skal materialet som følger varsel om oppstart bearbeides for å imøtekomme innspill fra kommunen og øvrige høringsparter.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 15.8.2021. PLAN har ferieavvikling i uke 28,29 o g 30, men er tilgjengelig for å svare på spørsmål etter ferien. Dersom det er behov for utsatt frist grunnet ferieavvikling er det fint om dette meldes før frist for innspill går ut.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Lise Fagervold: 984 76 381 eller e-post lise@plan.no

.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid «Detaljregulering for Hestnes rorbuer og båthotell, gnr 28, bnr 80», Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljert reguleringsplan ved Bekkavika, Hestnes, Hitra, på eiendommen gnr/bnr 28/80 samt i sjøen utenfor. Tiltakshaver er Knutshaug Invest v/ Edgar Knutshaug, planarbeidet utføres av PLAN arkitekter AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med rorbuer, småbåthavn og båthotell med tilhørende restaurant, bryggeri og landhandel. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 76 daa stort.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 22.1.2021. Planinitiativet er politisk behandlet, og utvalg for plan og samfunn vedtok 26.5.2021 å anbefale planoppstart.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 30. juli 2021.

Varsel om oppstart av planarbeid – Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nytt Hjem Eiendomsutvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 104/ 212, 213 og 791. Planområdet er i dag bebygd med bolighus og garasjer. Planforslaget innebærer fortetting med tre kjedede eneboliger mellom dagens eneboliger. Krav til parkering og uterom planlegges iht. Kommuneplanens arealdel.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 4,9 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr. 104/212, 213 og 791 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 104/141, 142, 214, 216, 621 og 2340. Dersom nærmere utredninger viser at dette arealet ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Gjeldende detaljregulering for eiendommen r105a, hvor eiendommene er avsatt til boligformål. I tillegg er det regulert en veg over eiendommen, slik at Olav Aukrusts veg kan bygges gjennomgående til Olav Duuns veg. Vegen er ikke bygget, og planforslaget regulerer bort denne gjennomkjøringen. Kommunen har stilt krav om at det etableres en kobling for gående som erstatning for den bortregulerte vegen.

I gjeldende plans bestemmelser angis det type bebyggelse, antall etasjer og plassering av bygg. Planforslaget avviker fra formål og bestemmelser knyttet til gjeldende plan. Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 8.4.2021. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Etter varsel om oppstart skal materialet bearbeides for å imøtekomme innspill fra kommunen og øvrige høringsparter.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 30.06.2021. Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Mellomila 81 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Mellomila 78-81 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Mellomila 81 i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 3.4 daa stort og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 417/100, 1, 5, 6 og 95 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for å vurdere avkjørsler, tilkomst og frisikt er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 417/7, 84, 63, 132, 109, 98, 106 og 111 i varselet.

Gjeldende reguleringsplan er Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22 (r20150044). Området er regulert til boligformål, uteoppholdsareal og parkeringskjeller. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 417/100 med leilighetsbygg, tilhørende parkeringskjeller og uteareal. Planområdet består i dag bestående av kontorbebyggelse/lager, og parkeringsareal.   

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 29.04.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og man konkluderte med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 08.12.2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Martha Kvalheim tlf.: 916 36 611 eller e-post: martha@plan.no.

Bankkvartalet i Melhus – Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Melhus Sparebank har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan i Melhus sentrum, samt forhandling om utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen. Skibnes Arkitekter står for utformingen, og prosjektet ledes av Karl Knutsen AS.

Planområdet ligger i Melhus sentrum, mellom Melhusvegen og jernbanen. Nærmere avgrensning er vist i vedlagt planomriss. Området er ved varsel om oppstart på ca. 12.7 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 94/10, 23, 26, 36, 130, 138; 91/2;1735/1 og 1740/5. Arealet inkluderer trafikkareal for å sikre gjennomføring av rekkefølgekrav, uteoppholdsareal og frisikt, og er satt noe romslig ut mot offentlig veg.

Prosjektet bygger videre på områdeplan for Melhus sentrum, vedtatt 24.9.2019, som er gjeldende regulering, Arealformålet er bolig/forretning/kontor over bakken, og parkeringshus/anlegg under bakken. Det ble avholdt oppstartsmøte med Melhus kommune 25. juni 2020, referatet fra dette møtet er lenket til under teksten.

Det legges foreløpig opp til fire nybygg med næring og bolig, mellom 4 og 8 etasjer, pluss parkeringskjeller, men utformingen er ikke endelig fastsatt. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning for prosjektet, jf referat fra oppstartsmøtet.

Det er sendt eget brev til private berørte parter med samme frist for innspill. Oppstarten er annonsert i Trønderavisa (3. juli).

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.8.2020. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

 

PLAN arkitekter AS

Fjordgata 50, 7010 Trondheim

ved Tormod Osen

tlf: 9023 4976            

e-post: tormod@plan.no

Informasjon er også lagt ut påkommunens nettsider under «kunngjøringer».

Annonse kunngjøring

Planomriss

Referat Oppstartsmøte

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Ola Setroms veg Utvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 2,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 104/877, 104/876 og 104/878 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsler, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr inkludert: 104/873, 104/41, 104/1824 og 104/875. Det totale planområdet kan bli redusert før innsending. Det kan også bli behov for mindre justeringer av planområdet langs eksisterende veiareal.

Gjeldende reguleringsplaner for området er r1192a, g og h. Det er bestemmelsene til r1192a som er gjeldene. Området er regulert til boligformål, ifølge bestemmelsene kan det bebygges med boligbebyggelse med frittliggende småhus i en etasje, evt. med sokkel. Foreslått utbygging vil være i strid med gjeldende regulering.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 104/876 og 104/877 med leilighetsbygg, og gnr/bnr 104/878 til parkeringsareal. Leilighetsbygget vil være i tre etasjer pluss sokkeletasje som ligger innfelt i terrenget. Planområdet er i dag ubebygde boligtomter, tomt med garasje og felles parkeringsareal og tilstøtende trafikkareal. Nærområdet er boligtomter og trafikkareal.

Det ble avholdt oppstartsmøte med byplankontoret 11.02.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 06.05.2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Lise Fagervold tlf.: 984 76 381 eller e-post: lise@plan.no.

Vedlegg:
1. Planomriss             1:500
2. Oversiktskart         1:5000
3. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøtet
4. Tegningspakke

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Magnus Berrføtts veg 28 A, B, C, D, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård – i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av Valentingruppen AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Magnus Berrføtts veg 28 A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård, i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 7,5 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 55/1, 75, 107, 114 , 115. For å sikre areal for avkjørsler og frisikt er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 55/7, 20, 21, 30 38, 42, 53, 54, 60, 62 og 72. Gjeldende reguleringsplaner for området er Pottemakervegen 8 og Valentinlyst, gnr 55 bnr 76 og 1 (r0003r, 2008). Det er bestemmelsene til reguleringsplan for Valentinlyst (r0003, 1963) som gjelder for området. Området er regulert til boligformål, i følge bestemmelsene kan det bebygges med småhusbebyggelse i en- og to etasjer. Foreslått utbygging vil være i strid med bestemmelser i gjeldende plan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 55/1 og 55/115 med leilighetsbygg. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 7,5 daa. Området er i dag en del av hageanlegget til Valentinlyst gård. Planforslaget er basert på skisseprosjekt av Skibnes Arkitekter, hvor ny bebyggelse i 3-4 etasjer organiseres på sørsiden av den eksisterende prydhagen. Det er lagt stor vekt på tilpasning til det verneverdige bygningsmiljøet i området og på bevaring av hagen tilknyttet hovedhuset. Det ble avholdt oppstartsmøte med byplankontoret 19.9.2019, etterfulgt av befaring med byplan og byantikvaren 26.9.2019. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.11.2019. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no. Vedlegg: 1. Planomriss             1:1000 2. Oversiktskart         1:5000 3. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartmøtet 4. Tegningspakke fra arkitekt 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt i Nessabakkan og det er inkludert rikelige områder i sjø som ikke vil utnyttes i sin helhet, men hvor adkomst med båt kan påvirkes.

Bakgrunnen for planarbeidet er skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som legger opp til at området bygges ut med leiligheter og utleieenheter. 

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel  er området avsatt til havn og kombinert formål for bebyggelse og anlegg.

Det ble avholdt oppstartmøte med kommunen 30.8.2019, kommunen har i brev av 11.9.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Grunnlaget for planarbeidet er et skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som er vedlagt i lista under.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 8. november 2019.  

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter ved:

Siri Monkan  telefon: 947 90 171, eller på epost: siri@plan.no. 

 

Planens begrensning

Ansnes Havn  Skisser

Referat oppstartmøte

 

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune.

Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre Fosen kommune, og er på ca. 8 daa. Gjeldende plan for området “Amborneset aktivitets- og fritidssenter”, ble vedtatt i 2003. Området er avsatt til Natur- og aktivitetssenter, bevaring fornminner og vegareal i gjeldende plan. Den planlagte aktiviteten er i hovedsak i tråd med aktiviteten som tillates i gjeldende plan. Planmessig ønsker man å øke utbyggingstettheten satt i gjeldende plan, samt definere områder for ny bebyggelse. Hovedområdet er foreslått avsatt til kombinert formål for  næring, fritidsbolig og friområde.  Det er i sentere tid utskilt en boligtomt fra området. Denne skal i planforslaget reguleres til bolig for å rydde opp i eksisterende plansituasjon.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Matematikkbølgens aktivitet ved Amborneset. Matematikkbølgen er et kreativitets- og kompetansesenter som vil samarbeide med barnehager og skoler på alle nivå om kompetanseheving i matematikk. Firmaets kjernevirksomhet er kurs- og kompetanseheving i matematikk og matematikkdidaktikk og utvikling av produkter for matematikklæring. Matematikkbølgen ønsker også å være et besøks- og opplevelsessenter for besøkende av alle slag, for å inspirere og vekke interesse og motivasjon for matematikk. Med et senter som har kurslokaler, møterom, verksted, galleri og et stort uteområde, kan senteret gjennomføre kurs- og kompetanseheving, holde konferanser, gjennomføre møter og seminarer for både barnehage, skole og næringsliv.

For å til rette legge for ønsket aktivitet skal området reguleres slik at det kan videreutvikles både ved utvikling og opprusting av eksisterende bebyggelse, men man ønsker også å tilrettelegge for oppføring av hytter/leiligheter for salg og utleie/overnatting i tilknytting til virksomheten. Utbygger ønsker å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten ved å legge til rette for parkområde i tilknytting til bebyggelsen. I planarbeidet skal man også se på koblingen mot det tilgrensende offentlig sikra friområdet.

Det ble avholdt oppstartsmøtet med Indre Fosen kommune 31.1.2019. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 6.5.2019.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Oversiktskart
2. Planens begrensning 1:1000 i A4
3. Referat fra oppstartmøtet 31.1.2019