Varsel om oppstart av planarbeid – Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nytt Hjem Eiendomsutvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 104/ 212, 213 og 791. Planområdet er i dag bebygd med bolighus og garasjer. Planforslaget innebærer fortetting med tre kjedede eneboliger mellom dagens eneboliger. Krav til parkering og uterom planlegges iht. Kommuneplanens arealdel.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 4,9 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr. 104/212, 213 og 791 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 104/141, 142, 214, 216, 621 og 2340. Dersom nærmere utredninger viser at dette arealet ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Gjeldende detaljregulering for eiendommen r105a, hvor eiendommene er avsatt til boligformål. I tillegg er det regulert en veg over eiendommen, slik at Olav Aukrusts veg kan bygges gjennomgående til Olav Duuns veg. Vegen er ikke bygget, og planforslaget regulerer bort denne gjennomkjøringen. Kommunen har stilt krav om at det etableres en kobling for gående som erstatning for den bortregulerte vegen.

I gjeldende plans bestemmelser angis det type bebyggelse, antall etasjer og plassering av bygg. Planforslaget avviker fra formål og bestemmelser knyttet til gjeldende plan. Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 8.4.2021. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Etter varsel om oppstart skal materialet bearbeides for å imøtekomme innspill fra kommunen og øvrige høringsparter.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 30.06.2021. Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Mellomila 81 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Mellomila 78-81 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Mellomila 81 i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 3.4 daa stort og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 417/100, 1, 5, 6 og 95 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for å vurdere avkjørsler, tilkomst og frisikt er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 417/7, 84, 63, 132, 109, 98, 106 og 111 i varselet.

Gjeldende reguleringsplan er Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22 (r20150044). Området er regulert til boligformål, uteoppholdsareal og parkeringskjeller. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 417/100 med leilighetsbygg, tilhørende parkeringskjeller og uteareal. Planområdet består i dag bestående av kontorbebyggelse/lager, og parkeringsareal.   

Oppstartmøtet med byplankontoret ble avholdt 29.04.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og man konkluderte med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 08.12.2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Martha Kvalheim tlf.: 916 36 611 eller e-post: martha@plan.no.

Bankkvartalet i Melhus – Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Melhus Sparebank har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan i Melhus sentrum, samt forhandling om utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen. Skibnes Arkitekter står for utformingen, og prosjektet ledes av Karl Knutsen AS.

Planområdet ligger i Melhus sentrum, mellom Melhusvegen og jernbanen. Nærmere avgrensning er vist i vedlagt planomriss. Området er ved varsel om oppstart på ca. 12.7 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 94/10, 23, 26, 36, 130, 138; 91/2;1735/1 og 1740/5. Arealet inkluderer trafikkareal for å sikre gjennomføring av rekkefølgekrav, uteoppholdsareal og frisikt, og er satt noe romslig ut mot offentlig veg.

Prosjektet bygger videre på områdeplan for Melhus sentrum, vedtatt 24.9.2019, som er gjeldende regulering, Arealformålet er bolig/forretning/kontor over bakken, og parkeringshus/anlegg under bakken. Det ble avholdt oppstartsmøte med Melhus kommune 25. juni 2020, referatet fra dette møtet er lenket til under teksten.

Det legges foreløpig opp til fire nybygg med næring og bolig, mellom 4 og 8 etasjer, pluss parkeringskjeller, men utformingen er ikke endelig fastsatt. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning for prosjektet, jf referat fra oppstartsmøtet.

Det er sendt eget brev til private berørte parter med samme frist for innspill. Oppstarten er annonsert i Trønderavisa (3. juli).

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.8.2020. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

 

PLAN arkitekter AS

Fjordgata 50, 7010 Trondheim

ved Tormod Osen

tlf: 9023 4976            

e-post: tormod@plan.no

Informasjon er også lagt ut påkommunens nettsider under «kunngjøringer».

Annonse kunngjøring

Planomriss

Referat Oppstartsmøte

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Ola Setroms veg Utvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 2,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 104/877, 104/876 og 104/878 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsler, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr inkludert: 104/873, 104/41, 104/1824 og 104/875. Det totale planområdet kan bli redusert før innsending. Det kan også bli behov for mindre justeringer av planområdet langs eksisterende veiareal.

Gjeldende reguleringsplaner for området er r1192a, g og h. Det er bestemmelsene til r1192a som er gjeldene. Området er regulert til boligformål, ifølge bestemmelsene kan det bebygges med boligbebyggelse med frittliggende småhus i en etasje, evt. med sokkel. Foreslått utbygging vil være i strid med gjeldende regulering.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 104/876 og 104/877 med leilighetsbygg, og gnr/bnr 104/878 til parkeringsareal. Leilighetsbygget vil være i tre etasjer pluss sokkeletasje som ligger innfelt i terrenget. Planområdet er i dag ubebygde boligtomter, tomt med garasje og felles parkeringsareal og tilstøtende trafikkareal. Nærområdet er boligtomter og trafikkareal.

Det ble avholdt oppstartsmøte med byplankontoret 11.02.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 06.05.2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Lise Fagervold tlf.: 984 76 381 eller e-post: lise@plan.no.

Vedlegg:
1. Planomriss             1:500
2. Oversiktskart         1:5000
3. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøtet
4. Tegningspakke

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Magnus Berrføtts veg 28 A, B, C, D, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård – i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av Valentingruppen AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Magnus Berrføtts veg 28 A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård, i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 7,5 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 55/1, 75, 107, 114 , 115. For å sikre areal for avkjørsler og frisikt er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 55/7, 20, 21, 30 38, 42, 53, 54, 60, 62 og 72. Gjeldende reguleringsplaner for området er Pottemakervegen 8 og Valentinlyst, gnr 55 bnr 76 og 1 (r0003r, 2008). Det er bestemmelsene til reguleringsplan for Valentinlyst (r0003, 1963) som gjelder for området. Området er regulert til boligformål, i følge bestemmelsene kan det bebygges med småhusbebyggelse i en- og to etasjer. Foreslått utbygging vil være i strid med bestemmelser i gjeldende plan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 55/1 og 55/115 med leilighetsbygg. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 7,5 daa. Området er i dag en del av hageanlegget til Valentinlyst gård. Planforslaget er basert på skisseprosjekt av Skibnes Arkitekter, hvor ny bebyggelse i 3-4 etasjer organiseres på sørsiden av den eksisterende prydhagen. Det er lagt stor vekt på tilpasning til det verneverdige bygningsmiljøet i området og på bevaring av hagen tilknyttet hovedhuset. Det ble avholdt oppstartsmøte med byplankontoret 19.9.2019, etterfulgt av befaring med byplan og byantikvaren 26.9.2019. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.11.2019. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no. Vedlegg: 1. Planomriss             1:1000 2. Oversiktskart         1:5000 3. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartmøtet 4. Tegningspakke fra arkitekt 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt i Nessabakkan og det er inkludert rikelige områder i sjø som ikke vil utnyttes i sin helhet, men hvor adkomst med båt kan påvirkes.

Bakgrunnen for planarbeidet er skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som legger opp til at området bygges ut med leiligheter og utleieenheter. 

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel  er området avsatt til havn og kombinert formål for bebyggelse og anlegg.

Det ble avholdt oppstartmøte med kommunen 30.8.2019, kommunen har i brev av 11.9.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Grunnlaget for planarbeidet er et skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som er vedlagt i lista under.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 8. november 2019.  

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter ved:

Siri Monkan  telefon: 947 90 171, eller på epost: siri@plan.no. 

 

Planens begrensning

Ansnes Havn  Skisser

Referat oppstartmøte

 

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune.

Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre Fosen kommune, og er på ca. 8 daa. Gjeldende plan for området “Amborneset aktivitets- og fritidssenter”, ble vedtatt i 2003. Området er avsatt til Natur- og aktivitetssenter, bevaring fornminner og vegareal i gjeldende plan. Den planlagte aktiviteten er i hovedsak i tråd med aktiviteten som tillates i gjeldende plan. Planmessig ønsker man å øke utbyggingstettheten satt i gjeldende plan, samt definere områder for ny bebyggelse. Hovedområdet er foreslått avsatt til kombinert formål for  næring, fritidsbolig og friområde.  Det er i sentere tid utskilt en boligtomt fra området. Denne skal i planforslaget reguleres til bolig for å rydde opp i eksisterende plansituasjon.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Matematikkbølgens aktivitet ved Amborneset. Matematikkbølgen er et kreativitets- og kompetansesenter som vil samarbeide med barnehager og skoler på alle nivå om kompetanseheving i matematikk. Firmaets kjernevirksomhet er kurs- og kompetanseheving i matematikk og matematikkdidaktikk og utvikling av produkter for matematikklæring. Matematikkbølgen ønsker også å være et besøks- og opplevelsessenter for besøkende av alle slag, for å inspirere og vekke interesse og motivasjon for matematikk. Med et senter som har kurslokaler, møterom, verksted, galleri og et stort uteområde, kan senteret gjennomføre kurs- og kompetanseheving, holde konferanser, gjennomføre møter og seminarer for både barnehage, skole og næringsliv.

For å til rette legge for ønsket aktivitet skal området reguleres slik at det kan videreutvikles både ved utvikling og opprusting av eksisterende bebyggelse, men man ønsker også å tilrettelegge for oppføring av hytter/leiligheter for salg og utleie/overnatting i tilknytting til virksomheten. Utbygger ønsker å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten ved å legge til rette for parkområde i tilknytting til bebyggelsen. I planarbeidet skal man også se på koblingen mot det tilgrensende offentlig sikra friområdet.

Det ble avholdt oppstartsmøtet med Indre Fosen kommune 31.1.2019. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 6.5.2019.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Oversiktskart
2. Planens begrensning 1:1000 i A4
3. Referat fra oppstartmøtet 31.1.2019

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Erling Skakkes gate 3-5, Trondheim

  PLAN arkitekter AS har på vegne av Thomas Angells stiftelser igangsatt detaljregulering av G/B.Nr. 400/66, 98, 99, 108 m.fl. Tomta er regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan, «r0118», fastsatt 28.08.1981 ( «Midtbyplanen»). Kommuneplanens arealdel angir tomta som sentrumsformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomtene med leiligheter. Det varsles også oppstart for tilstøtende areal på fortau og inne i bakgården, for å sikre areal for adkomst, renovasjon og midlertidige inngrep. Skibnes Arkitekter har laget en mulighetssudie som er grunnlaget for det videre arbeidet med tomta. Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 15.3.2018. Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 4.juni 2018. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Tormod Osen tlf 902 34 976  eller e-post tormod@plan.no 180504 Materiale til oppstart regulering        

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Furuvegen 21b, Trondheim

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Nistu holding AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Furuvegen 21b i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 17/52, 58, 177, 208, 340, 605, 933 og 934. Gjeldende reguleringsplan er r228z, vedtatt 28.4.1988. Furuvegen 21b er her avsatt til bolig. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomta med rekkehus, samt å rydde opp i adkomst- og tomteforhold innenfor planområdet. Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 21. mai 2017. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: PLAN arkitekter AS ved Tormod Osen tlf: 902 34 976 e-post: tormod@plan.no   Vedlegg: Planomriss 1:500 Oversiktskart 1:5000

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Nordre gate i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av E. C. Dahls eiendom har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20 i Trondheim kommune. Utgangspunkt for prosjektene har vært å undersøke mulighetene for å etablere flere boliger i Midtbyen i en eksisterende bebyggelse. Det er mange forretningsgårder i Midtbyen fra 1900-tallet som er bygget i 4 etasjer med flate tak som har potensiale for utbygging – boligene på taket av Byhaven er et eksempel. I konseptet ligger det også en tanke om at deler av disse bygningene kan konverteres til boliger. Det gjelder i hovedsak de øvre etasjene. Begge prosjektene foreslår at det etablerer ny bebyggelse i inntil to etasjer på taket av eksisterende 4. etasje. Det ble avholdt oppstartsmøtet med byplankontoret 22.8.2017. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 12.11.2017. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no. Vedlegg: 1. Planomriss             1:1000 2. Oversiktskart         1:5000