Ilsvika Vest og Ilsvika Extra

Sted: Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Maja eiendom as
Størrelse: Totalt areal inkl. friområder: 32 daa.
Utført: Delområde 1 opparbeidet 2004. Delområde 2 opparbeidet 2012.

Regulering av uteaeral ved Ilsvika med bolig, næringsareal og friområder mot sjøen. Prosjektering av gårdsrom og friområder i strandsone med lekeplasser og bydelspark. Turveg langs sjøen med raste- og bademuiligheter, felles lekeareal, gjenoppbygging av historisk hage og bekkeåpning med vannlek. Området var før utbygging forurenset industriområde, prosjektet renset opp og fylte ut strandsonen.

Offentlig areal teknisk godkjent av Trondheim kommune.