Bankkvartalet i Melhus – Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Melhus Sparebank har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan i Melhus sentrum, samt forhandling om utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen. Skibnes Arkitekter står for utformingen, og prosjektet ledes av Karl Knutsen AS.

Planområdet ligger i Melhus sentrum, mellom Melhusvegen og jernbanen. Nærmere avgrensning er vist i vedlagt planomriss. Området er ved varsel om oppstart på ca. 12.7 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 94/10, 23, 26, 36, 130, 138; 91/2;1735/1 og 1740/5. Arealet inkluderer trafikkareal for å sikre gjennomføring av rekkefølgekrav, uteoppholdsareal og frisikt, og er satt noe romslig ut mot offentlig veg.

Prosjektet bygger videre på områdeplan for Melhus sentrum, vedtatt 24.9.2019, som er gjeldende regulering, Arealformålet er bolig/forretning/kontor over bakken, og parkeringshus/anlegg under bakken. Det ble avholdt oppstartsmøte med Melhus kommune 25. juni 2020, referatet fra dette møtet er lenket til under teksten.

Det legges foreløpig opp til fire nybygg med næring og bolig, mellom 4 og 8 etasjer, pluss parkeringskjeller, men utformingen er ikke endelig fastsatt. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning for prosjektet, jf referat fra oppstartsmøtet.

Det er sendt eget brev til private berørte parter med samme frist for innspill. Oppstarten er annonsert i Trønderavisa (3. juli).

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.8.2020. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

 

PLAN arkitekter AS

Fjordgata 50, 7010 Trondheim

ved Tormod Osen

tlf: 9023 4976            

e-post: tormod@plan.no

Informasjon er også lagt ut påkommunens nettsider under «kunngjøringer».

Annonse kunngjøring

Planomriss

Referat Oppstartsmøte

 

 

Publisert
Kategorisert som Nyheter