Varsel om oppstart av reguleringsarbeid «Detaljregulering for Hestnes rorbuer og båthotell, gnr 28, bnr 80», Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljert reguleringsplan ved Bekkavika, Hestnes, Hitra, på eiendommen gnr/bnr 28/80 samt i sjøen utenfor. Tiltakshaver er Knutshaug Invest v/ Edgar Knutshaug, planarbeidet utføres av PLAN arkitekter AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med rorbuer, småbåthavn og båthotell med tilhørende restaurant, bryggeri og landhandel. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 76 daa stort.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 22.1.2021. Planinitiativet er politisk behandlet, og utvalg for plan og samfunn vedtok 26.5.2021 å anbefale planoppstart.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 30. juli 2021.