Varsel om utvidet planområde for Hell Arena – Stjørdal kommune

omradeavgrensning

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) varsles det om utvidet planområde. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området:
– FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.)
– Næring (testkjøring, messer, konserter)
– Fritidsaktiviteter (motorsport m.m)

Formålet med utvidelsen av planområdet er å sikre arealer for omlegging av lysløype og flytting av skihytte. Mulig trase for ny lysløype er utarbeidet i samarbeid med Stjørdal kommune, Lånke IL og grunneier. Utvidelsen omfatter, i likhet med det øvrige planområdet, areal avsatt til LNF(R)-formål i kommuneplanens arealdel. Utvidelsen omfatter ca. 74 daa av gnr/bnr 179/1. Området planlegges avsatt til skiløypetrase og LNFR-formål.

Det ble i planprogrammet orientert om at planområdet ikke var endelig, og at det kunne bli nødvendig å utvide området for å sikre adkomstforhold og lysløyper. Da området går utover varslet utredningsområde, og lysløypene skal reguleres inn, ser en likevel behov for å orientere berørte parter om endringen. Konsekvensutredningen skal utvides for å fange opp det utvidete arealet.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.12.2016.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf: 947 90 171, e-post: siri@plan.no.

Informasjon er også lagt ut på stjordal.kommune.no