Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Richard Withs vei 9 A og B i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Blokkheim AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Richard Withs vei 9 A og B, gnr/bnr.: 414/260 snr.: 1 og 2 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting på dagens tomt med 8 boenheter (leiligheter) i terrassehus/leilighetsbygg. Dagens adkomst til tomta (via Jarlheimbakken) beholdes som sekundærveg til prosjektet (det skal ikke legges til rette for trafikkøkning på denne vegen), øvrig adkomst skal skje fra Richard Withs vei.

Det ble avholdt formøte for regulering 17.8.2016 og oppstartsmøtet ble avholdt 1.11.2016. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Før varsel om oppstart er prosjektet revidert for å imøtekomme tilbakemeldinger i formøte og oppstartsmøte. Prosjektet har tilstrekkelig felles uterom med gode solforhold, bygget er justert for å redusere skyggevirkning for naboer, det er også fjernet en parkeringsplass og avsatt areal til vendehammer ved sekundærvegen.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 31.1.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.:                                 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Planomriss             1:1000
2. Oversiktskart         1:5000