Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granby gård i Selbu kommune

planomradet

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Åge Sandvoll har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Granby gård. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 35 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 3/6, 63/6/8, 63/58, 63/95, 63/124, 1705/11 og 1705/12 i Selbu kommune. Området er i hovedsak regulert til boligformål, men omfatter også areal avsatt til veg og grønnstruktur i overordnet plan.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging i områder avsatt til bolig i Områderegulering Øystrand- Garberg (30.5.2016). For å imøtekomme klage på overordnet plan, og for å oppnå en bedre vegføring med mindre terrenginngrep, skal vegtrase i overordnet plan justeres mot øst. Område avsatt til grønnstruktur reduseres som følge av behov for omlegging av veg. Deler av område avsatt til grønnstruktur i overordnet plan avsettes som lekeareal i detaljreguleringen.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 27.9.2016. I møtet ble det avklart at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 25.11.2016.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Informasjon er også lagt ut på  www.selbu.kommune.no 

Vedlegg:
1-planomriss
2-oversitkskart