Varsel om oppstart av mindre vesentlig reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Planområdet

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS med flere på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre vesentlig endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune.

Gjeldende plan ble vedatt 24.2.2015.
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/37. 54, 73, 205, 206, 207, 232, 244 361, 391, 539 og 576, 40/108 og 144/1.

Hensikten med planarbeidet er å gjøre endringer i reguleringsplanen som er nødvendig for å gjennomføre byggetrinn I for Vest-Lofoten vgs. Endringene omfatter flytting av innregulert avkjørsel, justering av formålsgrenser og høydebegrensninger, samt presisering av bestemmelser.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.5.2016.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS
Fjordgata 50, 7010 Trondheim
ved Siri Monkan
tlf: 947 90 171
e-post: siri@plan.no

Informasjon er også lagt ut på www.vestvagoy.kommune.no

Varslingsbrev
1. Planomriss 1_4 000
2. Oversiktskart
3. Illustrasjonsplan
4. Planakart gjeldende regulering
5. Planbestemmelser gjeldende regulering