Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Planomriss-1_4-000-rev

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune.

Planområdet for gjeldende plan omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/73, 205, 207 og 244, eid av Nordland fylkeskommune, gnr/bnr. 18/37, 54, 232, 361, 391 og 539 eid av Vestvågøy kommune, vegareal i 18/576, 40/108 og 144/1. I tillegg kommer den private eiendommen gnr/bnr. 18/206. Selve endringen omfatter kun gnr/bnr. 18/73 og 18/539.

Gjeldende reguleringsplan for området er Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen, planID: 1860 2013 05,  vedtatt 24.2.2015 og  sist revidert 5.12.2016.
Eksisterende plan skal endres og tilpasses slik at nødvendige utbygging for byggfag kan gjennomføres. Det gjøres ikke endringer på regulerte avkjørsler eller kjøremønster.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 15.11.2017.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS
Fjordgata 50, 7010 Trondheim
ved Siri Monkan
tlf: 947 90 171
e-post: siri@plan.no

Informasjon er også lagt ut på www.vestvagoy.kommune.no

1. Planomriss 1_4 000
2. Oversiktskart 1_20 000
3. Illustrasjonr av utbygginsalternativer
4. Plankart gjeldende regulering
5. Reguleringsberstemmelser
6. Referat fra oppstartmøte

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Richard Withs vei 9 A og B i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Blokkheim AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Richard Withs vei 9 A og B, gnr/bnr.: 414/260 snr.: 1 og 2 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting på dagens tomt med 8 boenheter (leiligheter) i terrassehus/leilighetsbygg. Dagens adkomst til tomta (via Jarlheimbakken) beholdes som sekundærveg til prosjektet (det skal ikke legges til rette for trafikkøkning på denne vegen), øvrig adkomst skal skje fra Richard Withs vei.

Det ble avholdt formøte for regulering 17.8.2016 og oppstartsmøtet ble avholdt 1.11.2016. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Før varsel om oppstart er prosjektet revidert for å imøtekomme tilbakemeldinger i formøte og oppstartsmøte. Prosjektet har tilstrekkelig felles uterom med gode solforhold, bygget er justert for å redusere skyggevirkning for naboer, det er også fjernet en parkeringsplass og avsatt areal til vendehammer ved sekundærvegen.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 31.1.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.:                                 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Planomriss             1:1000
2. Oversiktskart         1:5000

Varsel om utvidet planområde for Hell Arena – Stjørdal kommune

omradeavgrensning

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) varsles det om utvidet planområde. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området:
– FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.)
– Næring (testkjøring, messer, konserter)
– Fritidsaktiviteter (motorsport m.m)

Formålet med utvidelsen av planområdet er å sikre arealer for omlegging av lysløype og flytting av skihytte. Mulig trase for ny lysløype er utarbeidet i samarbeid med Stjørdal kommune, Lånke IL og grunneier. Utvidelsen omfatter, i likhet med det øvrige planområdet, areal avsatt til LNF(R)-formål i kommuneplanens arealdel. Utvidelsen omfatter ca. 74 daa av gnr/bnr 179/1. Området planlegges avsatt til skiløypetrase og LNFR-formål.

Det ble i planprogrammet orientert om at planområdet ikke var endelig, og at det kunne bli nødvendig å utvide området for å sikre adkomstforhold og lysløyper. Da området går utover varslet utredningsområde, og lysløypene skal reguleres inn, ser en likevel behov for å orientere berørte parter om endringen. Konsekvensutredningen skal utvides for å fange opp det utvidete arealet.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.12.2016.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf: 947 90 171, e-post: siri@plan.no.

Informasjon er også lagt ut på stjordal.kommune.no

 

Varsel om oppstart av mindre vesentlig reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Planområdet

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS med flere på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre vesentlig endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune.

Gjeldende plan ble vedatt 24.2.2015.
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/37. 54, 73, 205, 206, 207, 232, 244 361, 391, 539 og 576, 40/108 og 144/1.

Hensikten med planarbeidet er å gjøre endringer i reguleringsplanen som er nødvendig for å gjennomføre byggetrinn I for Vest-Lofoten vgs. Endringene omfatter flytting av innregulert avkjørsel, justering av formålsgrenser og høydebegrensninger, samt presisering av bestemmelser.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.5.2016.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS
Fjordgata 50, 7010 Trondheim
ved Siri Monkan
tlf: 947 90 171
e-post: siri@plan.no

Informasjon er også lagt ut på www.vestvagoy.kommune.no

Varslingsbrev
1. Planomriss 1_4 000
2. Oversiktskart
3. Illustrasjonsplan
4. Planakart gjeldende regulering
5. Planbestemmelser gjeldende regulering