Bankkvartalet i Melhus – Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Melhus Sparebank har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan i Melhus sentrum, samt forhandling om utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen. Skibnes Arkitekter står for utformingen, og prosjektet ledes av Karl Knutsen AS.

Planområdet ligger i Melhus sentrum, mellom Melhusvegen og jernbanen. Nærmere avgrensning er vist i vedlagt planomriss. Området er ved varsel om oppstart på ca. 12.7 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 94/10, 23, 26, 36, 130, 138; 91/2;1735/1 og 1740/5. Arealet inkluderer trafikkareal for å sikre gjennomføring av rekkefølgekrav, uteoppholdsareal og frisikt, og er satt noe romslig ut mot offentlig veg.

Prosjektet bygger videre på områdeplan for Melhus sentrum, vedtatt 24.9.2019, som er gjeldende regulering, Arealformålet er bolig/forretning/kontor over bakken, og parkeringshus/anlegg under bakken. Det ble avholdt oppstartsmøte med Melhus kommune 25. juni 2020, referatet fra dette møtet er lenket til under teksten.

Det legges foreløpig opp til fire nybygg med næring og bolig, mellom 4 og 8 etasjer, pluss parkeringskjeller, men utformingen er ikke endelig fastsatt. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning for prosjektet, jf referat fra oppstartsmøtet.

Det er sendt eget brev til private berørte parter med samme frist for innspill. Oppstarten er annonsert i Trønderavisa (3. juli).

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.8.2020. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

 

PLAN arkitekter AS

Fjordgata 50, 7010 Trondheim

ved Tormod Osen

tlf: 9023 4976            

e-post: tormod@plan.no

Informasjon er også lagt ut påkommunens nettsider under «kunngjøringer».

Annonse kunngjøring

Planomriss

Referat Oppstartsmøte

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Ola Setroms veg Utvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 2,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 104/877, 104/876 og 104/878 i Trondheim kommune. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsler, frisikt og nødvendig areal i byggeperioden er i tillegg deler av følgende gnr/bnr inkludert: 104/873, 104/41, 104/1824 og 104/875. Det totale planområdet kan bli redusert før innsending. Det kan også bli behov for mindre justeringer av planområdet langs eksisterende veiareal.

Gjeldende reguleringsplaner for området er r1192a, g og h. Det er bestemmelsene til r1192a som er gjeldene. Området er regulert til boligformål, ifølge bestemmelsene kan det bebygges med boligbebyggelse med frittliggende småhus i en etasje, evt. med sokkel. Foreslått utbygging vil være i strid med gjeldende regulering.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 104/876 og 104/877 med leilighetsbygg, og gnr/bnr 104/878 til parkeringsareal. Leilighetsbygget vil være i tre etasjer pluss sokkeletasje som ligger innfelt i terrenget. Planområdet er i dag ubebygde boligtomter, tomt med garasje og felles parkeringsareal og tilstøtende trafikkareal. Nærområdet er boligtomter og trafikkareal.

Det ble avholdt oppstartsmøte med byplankontoret 11.02.2020. I møtet ble det anbefalt å gå videre med planarbeidet, og konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 06.05.2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Lise Fagervold tlf.: 984 76 381 eller e-post: lise@plan.no.

Vedlegg:
1. Planomriss             1:500
2. Oversiktskart         1:5000
3. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøtet
4. Tegningspakke

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Magnus Berrføtts veg 28 A, B, C, D, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård – i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av Valentingruppen AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Magnus Berrføtts veg 28 A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård, i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 7,5 daa og omfatter
eiendommene gnr/bnr.: 55/1, 75, 107, 114 , 115. For å sikre areal for avkjørsler og frisikt er i tillegg deler av følgende gnr/bnr. inkludert: 55/7, 20, 21, 30 38, 42, 53, 54, 60, 62 og 72. Gjeldende reguleringsplaner for området er Pottemakervegen 8 og Valentinlyst, gnr 55 bnr 76 og 1 (r0003r, 2008). Det er bestemmelsene til reguleringsplan for Valentinlyst (r0003, 1963) som gjelder for området. Området er regulert til boligformål, i følge bestemmelsene kan det bebygges med småhusbebyggelse i en- og to etasjer. Foreslått utbygging vil være i strid med bestemmelser i gjeldende plan.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 55/1 og 55/115 med leilighetsbygg. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 7,5 daa. Området er i dag en del av hageanlegget til Valentinlyst gård. Planforslaget er basert på skisseprosjekt av Skibnes Arkitekter, hvor ny bebyggelse i 3-4 etasjer organiseres på sørsiden av den eksisterende prydhagen. Det er lagt stor vekt på tilpasning til det verneverdige bygningsmiljøet i området og på bevaring av hagen tilknyttet hovedhuset.

Det ble avholdt oppstartsmøte med byplankontoret 19.9.2019, etterfulgt av befaring med byplan og byantikvaren 26.9.2019. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.11.2019.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Vedlegg:
1. Planomriss             1:1000
2. Oversiktskart         1:5000
3. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartmøtet
4. Tegningspakke fra arkitekt 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt i Nessabakkan og det er inkludert rikelige områder i sjø som ikke vil utnyttes i sin helhet, men hvor adkomst med båt kan påvirkes.

Bakgrunnen for planarbeidet er skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som legger opp til at området bygges ut med leiligheter og utleieenheter. 

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel  er området avsatt til havn og kombinert formål for bebyggelse og anlegg.

Det ble avholdt oppstartmøte med kommunen 30.8.2019, kommunen har i brev av 11.9.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Grunnlaget for planarbeidet er et skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som er vedlagt i lista under.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 8. november 2019.  

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter ved:

Siri Monkan  telefon: 947 90 171, eller på epost: siri@plan.no. 

 

Planens begrensning

Ansnes Havn  Skisser

Referat oppstartmøte

 

Stilling ledig

Sivilarkitekt og Landskapsarkitekt

For å styrke kapasiteten vår søker vi nye medarbeidere til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim.

Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og holder til i sentrum av Trondheim.

Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en ny sivilarkitekt og en landskapsarkitekt.

Vi vil gjerne at du har noen års erfaring, men også nyutdannede inviteres til å søke.

Du bør:

 • være utadvendt og samarbeidsvillig
 • like å arbeide både selvstendig og i team
 • beherske digitale verktøy

Vi tilbyr:

 • hyggelig arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver
 • trivelige lokaler sentralt i Trondheim
 • gode betingelser for riktig person

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til

Ingrid Nergård tlf +47 948 27 079

Skriftlig søknad med CV sendes PLAN arkitekter AS på epost:

plan@plan.no eller pr.post. Søknadsfrist: snarest

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune.

Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre Fosen kommune, og er på ca. 8 daa. Gjeldende plan for området «Amborneset aktivitets- og fritidssenter», ble vedtatt i 2003. Området er avsatt til Natur- og aktivitetssenter, bevaring fornminner og vegareal i gjeldende plan. Den planlagte aktiviteten er i hovedsak i tråd med aktiviteten som tillates i gjeldende plan. Planmessig ønsker man å øke utbyggingstettheten satt i gjeldende plan, samt definere områder for ny bebyggelse. Hovedområdet er foreslått avsatt til kombinert formål for  næring, fritidsbolig og friområde.  Det er i sentere tid utskilt en boligtomt fra området. Denne skal i planforslaget reguleres til bolig for å rydde opp i eksisterende plansituasjon.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Matematikkbølgens aktivitet ved Amborneset. Matematikkbølgen er et kreativitets- og kompetansesenter som vil samarbeide med barnehager og skoler på alle nivå om kompetanseheving i matematikk. Firmaets kjernevirksomhet er kurs- og kompetanseheving i matematikk og matematikkdidaktikk og utvikling av produkter for matematikklæring. Matematikkbølgen ønsker også å være et besøks- og opplevelsessenter for besøkende av alle slag, for å inspirere og vekke interesse og motivasjon for matematikk. Med et senter som har kurslokaler, møterom, verksted, galleri og et stort uteområde, kan senteret gjennomføre kurs- og kompetanseheving, holde konferanser, gjennomføre møter og seminarer for både barnehage, skole og næringsliv.

For å til rette legge for ønsket aktivitet skal området reguleres slik at det kan videreutvikles både ved utvikling og opprusting av eksisterende bebyggelse, men man ønsker også å tilrettelegge for oppføring av hytter/leiligheter for salg og utleie/overnatting i tilknytting til virksomheten. Utbygger ønsker å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten ved å legge til rette for parkområde i tilknytting til bebyggelsen. I planarbeidet skal man også se på koblingen mot det tilgrensende offentlig sikra friområdet.

Det ble avholdt oppstartsmøtet med Indre Fosen kommune 31.1.2019. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 6.5.2019.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Oversiktskart
2. Planens begrensning 1:1000 i A4
3. Referat fra oppstartmøtet 31.1.2019

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Erling Skakkes gate 3-5, Trondheim

 

PLAN arkitekter AS har på vegne av Thomas Angells stiftelser igangsatt detaljregulering av G/B.Nr. 400/66, 98, 99, 108 m.fl.

Tomta er regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan, «r0118», fastsatt 28.08.1981 ( «Midtbyplanen»). Kommuneplanens arealdel angir tomta som sentrumsformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomtene med leiligheter. Det varsles også oppstart for tilstøtende areal på fortau og inne i bakgården, for å sikre areal for adkomst, renovasjon og midlertidige inngrep. Skibnes Arkitekter har laget en mulighetssudie som er grunnlaget for det videre arbeidet med tomta.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 15.3.2018.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 4.juni 2018.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Tormod Osen
tlf 902 34 976  eller e-post tormod@plan.no

180504 Materiale til oppstart regulering

 

 

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Furuvegen 21b, Trondheim

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Nistu holding AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Furuvegen 21b i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 17/52, 58, 177, 208, 340, 605, 933 og 934. Gjeldende reguleringsplan er r228z, vedtatt 28.4.1988. Furuvegen 21b er her avsatt til bolig.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomta med rekkehus, samt å rydde opp i adkomst- og tomteforhold innenfor planområdet.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 21. mai 2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS ved Tormod Osen
tlf: 902 34 976
e-post: tormod@plan.no

 

Vedlegg:

Planomriss 1:500

Oversiktskart 1:5000

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Nordre gate i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av E. C. Dahls eiendom har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20 i Trondheim kommune.

Utgangspunkt for prosjektene har vært å undersøke mulighetene for å etablere flere boliger i Midtbyen i en eksisterende bebyggelse. Det er mange forretningsgårder i Midtbyen fra 1900-tallet som er bygget i 4 etasjer med flate tak som har potensiale for utbygging – boligene på taket av Byhaven er et eksempel. I konseptet ligger det også en tanke om at deler av disse bygningene kan konverteres til boliger. Det gjelder i hovedsak de øvre etasjene. Begge prosjektene foreslår at det etablerer ny bebyggelse i inntil to etasjer på taket av eksisterende 4. etasje.

Det ble avholdt oppstartsmøtet med byplankontoret 22.8.2017. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 12.11.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Planomriss             1:1000
2. Oversiktskart         1:5000

Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Planomriss-1_4-000-rev

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune.

Planområdet for gjeldende plan omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/73, 205, 207 og 244, eid av Nordland fylkeskommune, gnr/bnr. 18/37, 54, 232, 361, 391 og 539 eid av Vestvågøy kommune, vegareal i 18/576, 40/108 og 144/1. I tillegg kommer den private eiendommen gnr/bnr. 18/206. Selve endringen omfatter kun gnr/bnr. 18/73 og 18/539.

Gjeldende reguleringsplan for området er Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen, planID: 1860 2013 05,  vedtatt 24.2.2015 og  sist revidert 5.12.2016.
Eksisterende plan skal endres og tilpasses slik at nødvendige utbygging for byggfag kan gjennomføres. Det gjøres ikke endringer på regulerte avkjørsler eller kjøremønster.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 15.11.2017.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS
Fjordgata 50, 7010 Trondheim
ved Siri Monkan
tlf: 947 90 171
e-post: siri@plan.no

Informasjon er også lagt ut på www.vestvagoy.kommune.no

1. Planomriss 1_4 000
2. Oversiktskart 1_20 000
3. Illustrasjonr av utbygginsalternativer
4. Plankart gjeldende regulering
5. Reguleringsberstemmelser
6. Referat fra oppstartmøte

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granåsvegen 3, Trondheim

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Granåsvegen 3 AS har igangsatt detaljregulering av  G/B.Nr. 51/238, Granåsvegen 3.

Området er regulert til blandet formål industri/kontor/forretninger (r1174f, vedtatt i 1998). I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bruk av tomta til boligformål, med 18-25 leiligheter. Eksisterende kontorbygning vil bygges om og påbygges, og utearealene vil opparbeides til uteopphold, trafikkareal, parkering og renovasjon.

Gjeldende reguleringsplan regulerer inn felles adkomstveg for nærområdet, som passerer over Granåsvegen 3 og fortsetter rundt Granåsvegen 9. Når det nå reguleres på nytt i området, vil flere trafikkløsninger utredes og vurderes. Én mulighet er at dagens trafikkmønster videreføres, en annen er at vegen sperres på Granåsvegen 3 og at det i stedet reguleres inn snuareal sør for stenging.

Det varsles oppstart for et større område enn det som er tiltenkt fysiske inngrep. Dette for å sikre adkomst og trafikksikkerhet for nærområdet, i tilfelle det blir aktuelt med trafikksikkerhetstiltak eller endring av trafikkmønster. Endelig planavgrensing vil følge av innspill, utredninger og vurderinger i planprosessen.

Det vil bli vurdert å regulere areal for ny felles adkomst med fortau til Granåsvegen 1 og 3  fra Teglverket, samt å fastsette i plan eksisterende adkomst til Granåsvegen. Det varsles også oppstart for arealet mellom Granåsvegen 1 og 9 som i dag er åpent, og deler av åpent areal på Granåsvegen 5. Berørte tomter er G/B.Nr. 51/2, 51/17, 51/44, 51/155,51/168, 51/169, 51/237, 51/239, 51/243, 51/249, 51/252 og 51/305.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 15.6.2017.

Innspilll til eller spørsmål om planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS ved Tormod Osen, på telefon 9023 4976 eller epost tormod@plan.no. Frist for innspill settes til 1.11.2017.

Vedlegg:

 1. Tilbakemelding fra Trondheim kommune etter oppstartsmøte
 2. Planomriss 1_1000
 3. oversiktskart

 

Varsel om oppstart/ høring av planprogram – Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 og § 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av grunneiere har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Svartvika hyttefelt (gnr/bnr 242/3 (13)) i Levanger kommune.

Formålet med planarbeidet er å  tilrettelegge området med fritidsbebyggelse i form av frittliggende tomter med tilhørende anlegg. Det vil også bli søkt tilrettelagt med småbåtplasser i et felles flytebryggeanlegg. Det er ikke tenkt bilvei/kjørevei ned til sjøen. Deler av feltet ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen. Tomtene tenkes regulert inn enkeltvis, øvrig areal videreføres som LNF-område (landbruks, natur- og friluftsområde samt reindrift). Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til LNFR-område, spredt boligbebyggelse.

Planområdet er ikke endelig avgrenset, men vil i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 242/3 (13) i Levanger kommune. Eiendommen er på ca. 82 daa. Planområdet kan bli utvidet dersom det er behov for opparbeidelse/utbedring av veger fram til planormådet.

Det ble avholdt oppstartsmøte for regulering 24.1.2017. I oppstartsmøtet ble det avklart at planforslaget kommer inn under forskrift om konsekvensutredning iht. PBL § 4-2 andre ledd. I henhold til PBL §4-1 skal det for alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn utarbeides et planprogram.

Informasjon legges også ut på levanger.kommune.no

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 2.4.2017.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Vedlegg:
1. Referat fra oppstartsmøte
2. Forslag til planprogram
3. Plangrense 
4. Områdeplassering

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Richard Withs vei 9 A og B i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Blokkheim AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Richard Withs vei 9 A og B, gnr/bnr.: 414/260 snr.: 1 og 2 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting på dagens tomt med 8 boenheter (leiligheter) i terrassehus/leilighetsbygg. Dagens adkomst til tomta (via Jarlheimbakken) beholdes som sekundærveg til prosjektet (det skal ikke legges til rette for trafikkøkning på denne vegen), øvrig adkomst skal skje fra Richard Withs vei.

Det ble avholdt formøte for regulering 17.8.2016 og oppstartsmøtet ble avholdt 1.11.2016. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Før varsel om oppstart er prosjektet revidert for å imøtekomme tilbakemeldinger i formøte og oppstartsmøte. Prosjektet har tilstrekkelig felles uterom med gode solforhold, bygget er justert for å redusere skyggevirkning for naboer, det er også fjernet en parkeringsplass og avsatt areal til vendehammer ved sekundærvegen.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 31.1.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.:                                 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.
Vedlegg:
1. Planomriss             1:1000
2. Oversiktskart         1:5000

Varsel om utvidet planområde for Hell Arena – Stjørdal kommune

omradeavgrensning

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) varsles det om utvidet planområde. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området:
– FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.)
– Næring (testkjøring, messer, konserter)
– Fritidsaktiviteter (motorsport m.m)

Formålet med utvidelsen av planområdet er å sikre arealer for omlegging av lysløype og flytting av skihytte. Mulig trase for ny lysløype er utarbeidet i samarbeid med Stjørdal kommune, Lånke IL og grunneier. Utvidelsen omfatter, i likhet med det øvrige planområdet, areal avsatt til LNF(R)-formål i kommuneplanens arealdel. Utvidelsen omfatter ca. 74 daa av gnr/bnr 179/1. Området planlegges avsatt til skiløypetrase og LNFR-formål.

Det ble i planprogrammet orientert om at planområdet ikke var endelig, og at det kunne bli nødvendig å utvide området for å sikre adkomstforhold og lysløyper. Da området går utover varslet utredningsområde, og lysløypene skal reguleres inn, ser en likevel behov for å orientere berørte parter om endringen. Konsekvensutredningen skal utvides for å fange opp det utvidete arealet.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.12.2016.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf: 947 90 171, e-post: siri@plan.no.

Informasjon er også lagt ut på stjordal.kommune.no

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granby gård i Selbu kommune

planomradet

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Åge Sandvoll har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Granby gård. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 35 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 3/6, 63/6/8, 63/58, 63/95, 63/124, 1705/11 og 1705/12 i Selbu kommune. Området er i hovedsak regulert til boligformål, men omfatter også areal avsatt til veg og grønnstruktur i overordnet plan.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging i områder avsatt til bolig i Områderegulering Øystrand- Garberg (30.5.2016). For å imøtekomme klage på overordnet plan, og for å oppnå en bedre vegføring med mindre terrenginngrep, skal vegtrase i overordnet plan justeres mot øst. Område avsatt til grønnstruktur reduseres som følge av behov for omlegging av veg. Deler av område avsatt til grønnstruktur i overordnet plan avsettes som lekeareal i detaljreguleringen.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 27.9.2016. I møtet ble det avklart at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 25.11.2016.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Informasjon er også lagt ut på  www.selbu.kommune.no 

Vedlegg:
1-planomriss
2-oversitkskart

Stilling ledig

To ambisiøse, engasjerte og dyktige medarbeidere søkes til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er ca10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplan-
leggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år.

Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en ny arealplanlegger og en arkitekt. For stillingen som arealplanlegger bør du ha utdanning eller erfaring rettet mot utarbeidelse av reguleringsplaner og offentlig saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Vi vil gjerne at du har noen års erfaring, men også nyutdannede inviteres til å søke.

Du bør:

 • være utadvendt og samarbeidsvillig
 • like å arbeide både selvstendig og i team
 • beherske digitale verktøy

Vi tilbyr:

 • hyggelig arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver
 • trivelige lokaler sentralt i Trondheim
 • gode betingelser for riktig person

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til

Egil Rønnekleiv tlf +47 908 83 223
Skriftlig søknad med CV sendes PLAN arkitekter AS på epost:
plan@plan.no eller pr. post. Søknadsfrist: snarest.

Offentlig møte – regulering av Hell Arena

 

3D

 

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) skal det avholdes et offentlig møte 21. juni.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området:
– FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.)
– Næring (testkjøring, messer, konserter)
– Fritidsaktiviteter (motorsport m.m)

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg.

Møtet avholdes som en del av det innledende planarbeidet, hvor konsulentene ønsker innspill fra lokalbefolkningen, berørte og interesserte på de registreringene som er gjort så langt. De foreløpige utredningene, innspill fra lag, foreninger og lokale parter og det offentlige møtet skal vektlegges i det videre arbeidet med å utforme og regulere prosjektet. Det innledende arbeidet har blant annet resultert i en utvidelse av planområdet for å avsette areal til omplassering av skihytte og lysløype.

Tema for møtet:
– Stiftelsen Hell Motorpark og Proneo presenterer prosjektet
– PLAN arkitekter og Stjørdal kommunen gir en kort orientering om reguleringsprosessen
– Konsulentene presenterer foreløpige funn i forbindelse med konsekvensutredningen (se det vedlagte utredningsprogrammet)

Etter presentasjonene vil det være mulig å stille spørsmål.

Møte avholdes på Skytterhuset/MC-huset i Frigården 21. juni kl. 18.00-20.00
MC-klubben sørger for salg av kaffe og vafler – vel møtt!

For mer informasjon om Hell Arena se prosjektets hjemmeside hellarena.no
2014-12-17 områdekart

Varsel om oppstart av mindre vesentlig reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Planområdet

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS med flere på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre vesentlig endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune.

Gjeldende plan ble vedatt 24.2.2015.
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/37. 54, 73, 205, 206, 207, 232, 244 361, 391, 539 og 576, 40/108 og 144/1.

Hensikten med planarbeidet er å gjøre endringer i reguleringsplanen som er nødvendig for å gjennomføre byggetrinn I for Vest-Lofoten vgs. Endringene omfatter flytting av innregulert avkjørsel, justering av formålsgrenser og høydebegrensninger, samt presisering av bestemmelser.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 18.5.2016.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS
Fjordgata 50, 7010 Trondheim
ved Siri Monkan
tlf: 947 90 171
e-post: siri@plan.no

Informasjon er også lagt ut på www.vestvagoy.kommune.no

Varslingsbrev
1. Planomriss 1_4 000
2. Oversiktskart
3. Illustrasjonsplan
4. Planakart gjeldende regulering
5. Planbestemmelser gjeldende regulering

Stilling ledig: landskapsarkitekt

Engasjert og dyktig landskapsarkitekt søkes til utfordrende og artig stilling i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år.

Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en ny landskapsarkitekt som vil få mye ansvar i en liten og oversiktlig gruppe. Vi vil gjerne at du har noen års erfaring, men også nyutdannede inviteres til å søke.

Du bør:

 • være utadvendt og samarbeidsvillig
 • like å arbeide både selvstendig og i team
 • beherske digitale verktøy (AutoCad og Adobe-pakka)

Vi tilbyr:

 • hyggelig arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver
 • trivelige lokaler sentralt i Trondheim
 • gode betingelser for riktig person

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til
Kari Bøgle tlf +47 489 97 428 eller
Egil Rønnekleiv tlf +47 908 83 223

Skriftlig søknad med CV sendes PLAN arkitekter AS på epost:
plan@plan.no eller pr. post.

Søknadsfrist: snarest.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Anton Bergs veg 56 i Trondheim kommune

Vedlegg 1
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Maison Eiendom AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Anton Bergs veg 56. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 194/406 og 194/525 i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å fortette dagens gårdstomt (Vårum Gård) med 12 boliger i to etasjer med takterrasse. Det skal legges til rette for parkering under bakken, med adkomst fra sørøst. Dagens terreng beholdes på eiendommen, og kjeller bygges under dette.

Kommunen har i brev, datert 4.12.15, avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 6.7.2011, med tilbakemelding om å gjøre en geoteknisk vurdering før det ble anmodet om nytt oppstartsmøte med kommune. Det er nå foretatt en geoteknisk vurdering og resultatene indikerer at man kan gå videre med planprosessen (rapporten sendes ut vet etterspørsel).

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.1.2015.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Siri Monkan tlf.:         947 90 171 eller e-post: siri@plan.no

Vedlegg 1. Planomriss 1_1000
Vedlegg 2. Oversiktskart 1_5000