Bankkvartalet i Melhus – Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Melhus Sparebank har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan i Melhus sentrum, samt forhandling om utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen. Skibnes Arkitekter står for utformingen, og prosjektet ledes av Karl Knutsen AS.

Planområdet ligger i Melhus sentrum, mellom Melhusvegen og jernbanen. Nærmere avgrensning er vist i vedlagt planomriss. Området er ved varsel om oppstart på ca. 12.7 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 94/10, 23, 26, 36, 130, 138; 91/2;1735/1 og 1740/5. Arealet inkluderer trafikkareal for å sikre gjennomføring av rekkefølgekrav, uteoppholdsareal og frisikt, og er satt noe romslig ut mot offentlig veg.

Prosjektet bygger videre på områdeplan for Melhus sentrum, vedtatt 24.9.2019, som er gjeldende regulering, Arealformålet er bolig/forretning/kontor over bakken, og parkeringshus/anlegg under bakken. Det ble avholdt oppstartsmøte med Melhus kommune 25. juni 2020, referatet fra dette møtet er lenket til under teksten.

Det legges foreløpig opp til fire nybygg med næring og bolig, mellom 4 og 8 etasjer, pluss parkeringskjeller, men utformingen er ikke endelig fastsatt. Det vil ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning for prosjektet, jf referat fra oppstartsmøtet.

Det er sendt eget brev til private berørte parter med samme frist for innspill. Oppstarten er annonsert i Trønderavisa (3. juli).

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.8.2020. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

 

PLAN arkitekter AS

Fjordgata 50, 7010 Trondheim

ved Tormod Osen

tlf: 9023 4976            

e-post: tormod@plan.no

Informasjon er også lagt ut påkommunens nettsider under «kunngjøringer».

Annonse kunngjøring

Planomriss

Referat Oppstartsmøte

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt i Nessabakkan og det er inkludert rikelige områder i sjø som ikke vil utnyttes i sin helhet, men hvor adkomst med båt kan påvirkes.

Bakgrunnen for planarbeidet er skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som legger opp til at området bygges ut med leiligheter og utleieenheter. 

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel  er området avsatt til havn og kombinert formål for bebyggelse og anlegg.

Det ble avholdt oppstartmøte med kommunen 30.8.2019, kommunen har i brev av 11.9.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Grunnlaget for planarbeidet er et skisseprosjekt utarbeidet av Skibnes Arkitekter, som er vedlagt i lista under.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 8. november 2019.  

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter ved:

Siri Monkan  telefon: 947 90 171, eller på epost: siri@plan.no. 

 

Planens begrensning

Ansnes Havn  Skisser

Referat oppstartmøte

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Erling Skakkes gate 3-5, Trondheim

 

PLAN arkitekter AS har på vegne av Thomas Angells stiftelser igangsatt detaljregulering av G/B.Nr. 400/66, 98, 99, 108 m.fl.

Tomta er regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan, «r0118», fastsatt 28.08.1981 ( «Midtbyplanen»). Kommuneplanens arealdel angir tomta som sentrumsformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomtene med leiligheter. Det varsles også oppstart for tilstøtende areal på fortau og inne i bakgården, for å sikre areal for adkomst, renovasjon og midlertidige inngrep. Skibnes Arkitekter har laget en mulighetssudie som er grunnlaget for det videre arbeidet med tomta.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 15.3.2018.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 4.juni 2018.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Tormod Osen
tlf 902 34 976  eller e-post tormod@plan.no

180504 Materiale til oppstart regulering

 

 

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Furuvegen 21b, Trondheim

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Nistu holding AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Furuvegen 21b i Trondheim kommune.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 17/52, 58, 177, 208, 340, 605, 933 og 934. Gjeldende reguleringsplan er r228z, vedtatt 28.4.1988. Furuvegen 21b er her avsatt til bolig.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomta med rekkehus, samt å rydde opp i adkomst- og tomteforhold innenfor planområdet.

Innspill kan sendes PLAN arkitekter AS innen 21. mai 2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS ved Tormod Osen
tlf: 902 34 976
e-post: tormod@plan.no

 

Vedlegg:

Planomriss 1:500

Oversiktskart 1:5000

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granåsvegen 3, Trondheim

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Granåsvegen 3 AS har igangsatt detaljregulering av  G/B.Nr. 51/238, Granåsvegen 3.

Området er regulert til blandet formål industri/kontor/forretninger (r1174f, vedtatt i 1998). I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bruk av tomta til boligformål, med 18-25 leiligheter. Eksisterende kontorbygning vil bygges om og påbygges, og utearealene vil opparbeides til uteopphold, trafikkareal, parkering og renovasjon.

Gjeldende reguleringsplan regulerer inn felles adkomstveg for nærområdet, som passerer over Granåsvegen 3 og fortsetter rundt Granåsvegen 9. Når det nå reguleres på nytt i området, vil flere trafikkløsninger utredes og vurderes. Én mulighet er at dagens trafikkmønster videreføres, en annen er at vegen sperres på Granåsvegen 3 og at det i stedet reguleres inn snuareal sør for stenging.

Det varsles oppstart for et større område enn det som er tiltenkt fysiske inngrep. Dette for å sikre adkomst og trafikksikkerhet for nærområdet, i tilfelle det blir aktuelt med trafikksikkerhetstiltak eller endring av trafikkmønster. Endelig planavgrensing vil følge av innspill, utredninger og vurderinger i planprosessen.

Det vil bli vurdert å regulere areal for ny felles adkomst med fortau til Granåsvegen 1 og 3  fra Teglverket, samt å fastsette i plan eksisterende adkomst til Granåsvegen. Det varsles også oppstart for arealet mellom Granåsvegen 1 og 9 som i dag er åpent, og deler av åpent areal på Granåsvegen 5. Berørte tomter er G/B.Nr. 51/2, 51/17, 51/44, 51/155,51/168, 51/169, 51/237, 51/239, 51/243, 51/249, 51/252 og 51/305.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 15.6.2017.

Innspilll til eller spørsmål om planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS ved Tormod Osen, på telefon 9023 4976 eller epost tormod@plan.no. Frist for innspill settes til 1.11.2017.

Vedlegg:

  1. Tilbakemelding fra Trondheim kommune etter oppstartsmøte
  2. Planomriss 1_1000
  3. oversiktskart