2016-04-28-plankart-rev-2-a2-l

Svenngardsflata

Innbygda i Selbu kommune

Hensikten med planforslaget var å detaljregulere et område som var avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Planforslaget inkluderte utvidelse av boligområdet, noe som medførte omregulering av 10 daa av et område avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Planforslaget regulerer inn 20 tomter hvor det kan bygges bolig med inntil 2 boenheter per tomt. Gjennomsnittlig tomtestørrelse er ca. 1,4 daa.

Reguleringsplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Skibnes arkitekter

Detaljregulering av Svenngardsflata (Plan-ID: 2015-000-8)
Sted: Innbygda- Selbu kommune
Oppdragsgiver: Privat
StørrelseCa 37,4 daa
Vedtak: Endelig vedtatt i kommunestyret 30.5.2016