Nardobakken 2, del av gnr/bnr 68/81

Nardo i Trondheim kommune

Hensikten med planforslaget var å etablere studentboliger (boligformål) på restarealet til næringseiendommen Nardobakken 2. Planområdet ligger i gangavstand til campus Gløshaugen og området har god kollektivdekning.
Den nye planen stiller krav til at det etableres minimum 120 boenheter (studenthybler). Man har vært restriktive og tillatt kun 10 parkeringsplasser for bil, samtidig som man har økt kravet til sykkelparkering ved å kreve 3 sykkelparkeringsplasser med 100 m2 BRA boligformål.

Detaljregulering av Narodbakken 2  (Plan-ID: r20150027)
Sted: Nardo – Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Privat
Størrelse: Ca 3,2 daa
Vedtak: –