Varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Holbergs plass, gnr/bnr 18/36 i Verdal kommune

Posted on mai 13, 2014

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Holbergs plass. Planområdet omfatter eiendommen GNR/BNR 18/36 i Verdal kommune.

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for forretningsformål med plasskrevende handel iht. retningslinjer for lokalisering av handel og service (herunder avlastnings-/bransjesenter) i Kommunedelplan for Verdal byområde. 

Planen innebærer endring av Kommunedelplan Verdal by, hvor planområdet er avsatt til bolig. Planen omfattes dermed av KU-forskriftens § 3, men planarbeidet er av kommunen vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter forskriftens § 4.  

 

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 10.6.2014. 

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: 

Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

Informasjon er også lagt ut på http://verdal.kommune.no/