Varsel om utvidet planområde av reguleringsarbeid Tinnbuen friluftsområde

Posted on mai 24, 2012

Det vises til utsendt varsel om oppstart av Tinbuen friluftsområde datert 19.11.2010

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Levanger kommune vil utvide planområdet for reguleringsplan for gnr/bnr 232/142 og deler av 512/1, 232/6, 232/9, 232/119 og 232/148. Det utvidede planområdet omfatter en eksisterende boligtomt og hyttefelt for samtlige gnr/bnr mellom 232/129 til 232/139 og 232/32, 232/143 og hele eiendommen 232/119.

varsel oppstart NY 2012 kart web

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge område for friluftsaktivitet, fritidsbebyggelse og småbåthavn. I det utvidede planområde er hensikten å regulere kjøreadkomst til eksisterende fritidsbebyggelse, samt parkering og renovasjonsanlegg.

Tidligere innspill på varsel om oppstart av Tinbuen friluftsområde utsendt 19.11.2010 vil bli tatt med videre i prosessen og trenger ikke sendes inn på nytt.

Innspill til utvidet planområde kan sendes PLAN arkitekter AS innen 25.06.2012.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Sigbjørn Hessaa tlf: 73 53 62 21 eller e-post: sigbjorn@plan.no 

Last ned kartutsnitt med planomriss